Avis legal

Aquests avisos legals són aplicables a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web www.caberogroup.es. En compliment de la normativa aplicable vigent, l’informem dels següents aspectes:

1. Identificació del titular del lloc web:

 • Titular de la pàgina web: CABERO GROUP 1916, S.A. (d’ara en endavant “Cabero”).
 • Domicili social: C/Enclusa, 1. Pol. Ind. Can Comelles, 08292 Esparreguera (Barcelona).
 • CIF: A58210675.
 • Telèfon: +34 93 247 86 20
 • Correu electrònic: info@cabero.es
 • Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Volum 7705, Foli 21, Full 90288.

2. Propietat intel•lectual i responsabilitat sobre els continguts del lloc web.

 • Cabero és titular o disposa de les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web així com del seu contingut que pot incloure la mateixa plataforma, textos, logos, marques, fotografies o il·lustracions, dissenys, interfícies o qualsevol altra informació o contingut.
  L’usuari disposa d’un dret d’ús de la pàgina web que no implica cap tipus de cessió a favor seu de cap dels continguts ni drets del titular de la pàgina web.
  L’ús de marques, noms comercials registrats, signes distintius i demés elements protegits, siguin propietat de Cabero o d’un tercer, queden reservades a l’ús exclusiu de Cabero i el titular de l’element protegit. En cap cas es podrà fer ús d’aquests elements a no ser que es disposi de l’autorització expressa per part del titular o el titular permeti la possibilitat de compartir continguts i així ho autoritzi mitjançant l’ús d’eines tecnològiques per a aquesta finalitat.Així mateix, queda prohibit eliminar o manipular els elements de protecció o informació que identifiquin els titulars dels drets dels continguts de la pàgina web. Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit o que pogués infringir algun dret de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a Cabero a través del correu info@cabero.es, per a què aquest pugui adoptar les mesures oportunes. En el cas que fos el titular del dret vulnerat haurà d’adjuntar la documentació identificadora i acreditativa corresponent.
 • Enllaços: Cabero no controla els continguts, les polítiques de privacitat o les pràctiques que puguin dur a terme els llocs web de tercer i, per tant, no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços situats a la pàgina web.
 • Cabero no serà responsable en cap cas i en cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació als drets exposats en aquests avisos legals o qualsevol altre que pogués vulnerar.Cabero exercirà les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en cas que consideri que algun dels seus drets hagi sigut vulnerat.

3. Regles o condicions d’ús del lloc web.

 • L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, els presents avisos legals, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il•lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la mateixa per part d’altres usuaris.
 • Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.
 • Tenint en compte l’apartat anterior, serà responsabilitat de l’usuari, l’accés o utilització del lloc web amb finalitats il·legals o no autoritzades; podent comportar l’adopció per part de Cabero de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets i obligacions.

4. Funcionament del lloc web

 • Cabero vetllarà pel bon funcionament del lloc web així com d’aplicar les mesures de seguretat adients i dins de les seves possibilitat i l’estat de la tècnica, per tal de que sigui un lloc fiable i reduir al mínim els possibles errors.
 • No obstant, Cabero no garanteix ni es fa responsable de la continuïtat dels continguts del lloc web, l’absència d’errors en els continguts, l’absència de virus i/o demés components, la impossibilitat de vulnerar la seguretat del lloc, el mal rendiment dels continguts i/o els danys o perjudicis que causi a sí mateix, un tercer o qualsevol persona que infringeixi el bon ús del lloc web.
 • Cabero es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, l’accés o ús del lloc web, de forma temporal o permanent, així com la descàrrega del contingut i ús dels serveis del lloc web, amb o sense autorització prèvia. En cap cas l’usuari podrà exigir indemnització per aquest motiu

5. Protecció de dades

 • Totes les dades de caràcter personal facilitats per l’usuari durant la utilització del lloc web es tractaran de conformitat amb la Política de Privacitat que l’usuari haurà d’acceptar de forma expressa. Així mateix, també disposa de una política de cookies que li permetrà gestionar-les i desactivar-les si l’usuari així ho considera.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

 • Qualsevol conflicte o problema d’interpretació derivat d’aquests avisos legals o l’ús del lloc web es regirà pel que disposen les lleis espanyoles. Així mateix, en cas que la normativa vigent permeti la selecció del tribunal es sotmetran sempre a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.

7. Altres consideracions

 • La vigència temporal dels vigents avisos legals coincideix amb el seu temps d’exposició passant a tenir vigència els avisos legals modificat en el moment de la seva publicació.
 • Cabero informa que podrà posar en coneixement de les autoritats corresponents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués la sospita de la comissió d’algun delicte.

En el cas que algun òrgan competent declarés la nul·litat, en part o en la seva totalitat, d’alguna de les clàusules d’aquests avisos legals, aquesta no afectarà a les restants disposicions.